എന്റെ കണ്ണുകള്.....!!

Read more

പനിനീര്‍ പൂവുകളെല്ലാമല്ലെങ്കിലും നിനക്കായുള്ളതാണ്...!!

Read more

കുട്ടനുറുന്പിന് ഇന്നും പണിയുണ്ടായിരുന്നു

Read more

3 മാക്രോ ഫോട്ടോകള്....!!

Read more

മരണപ്പെട്ട തുന്പിയെ നീക്കം ചെയ്യാനായി കുട്ടനുറുന്പും കൂട്ടുകാരുടെയും ശ്രമം.

Read more

മഴതോന്നനേരം

Read more

തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകള്...!!


ഇന്വര്ട്ടഡ് മാക്രോ ലന്സുപയോഗിച്ചുള്ല പരീക്ഷണം
Read more

പൂമൊട്ടിലെ ഈ വെള്ളത്തുള്ളി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനാകില്ലായിരുന്നു.

Read more

പൂവിനുള്ളിലേയ്ക്ക് പോകാം...!!

Read more

പൂവ് തിന്നുന്ന വണ്ടേ......!!

Read more

ഇന്നത്തെ മാക്രോ....!!


ഒര്ജിനല് സൈസ് 



മാക്രോ... (ഇന് വര്ട്ടഡ് ലന്സ്)
Read more

ഇന്നത്തേയ്ക്കുള്ളതായി....!!

Read more

ഞാനൊന്നു പ്രാര്ത്ഥിക്കട്ടെ........!!

Read more

സൂക്ഷിക്കണേ.. കടന്നല് കുത്തും...

Read more

ചിലന്തിയെ അടുത്തു കണ്ടുനോക്കൂ...!!

Read more

എക്സ്ട്രീം മാക്രോ വിഭാഗത്തിനായി ഒരു ഫോട്ടോ ആല്ബം അതാണ് ഇത്.

Read more
 

സൂക്ഷ്മലോകം...!! Design by Insight © 2009